Akademia Otwarta - dorośli do sztuki rok akademicki 2021/2022

Opublikowano 10 października 2021

Środowiskowy roczny kurs w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie skierowany jest do osób, które pragną po latach wrócić do swoich pasji i ambicji artystycznych, zrealizować marzenia o studiowaniu, rozwijaniu swojego talentu i zdobywaniu nowych kwalifikacji pod opieką wybitnych artystów związanych z ASP.

Kurs realizowany w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pozwoli rozwijać uzdolnienia artystyczne w profesjonalnym środowisku. Każdy uczestnik po ukończeniu rocznego modułu podstawowego (rysunek i malarstwo) ma możliwość zbudowania indywidualnego toku uczestnictwa w kursie poprzez udział w jednym lub kilku modułach
do wyboru (ceramika
, fotografia, rysunek i malarstwo).

 

Organizacja

 

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w pracowniach ASP w piątki po południu  i soboty przed południem. Pracownie wyposażone zostaną w podstawowe materiały warsztatowe. Program realizowany będzie przez pracowników związanych z ASP. Program uzupełnią otwarte warsztaty oraz wykłady z historii kultury prowadzone przez uznane autorytety z zakresu wiedzy o kulturze, a także udział w ramach zajęć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ASP lub współpracujące instytucje kultury. Liczba zajęć warsztatowych w miesiącu to 4 spotkania po 4 godziny, co daje 16 godzin akademickich (godzina akademicka = 45 minut) co dwa tygodnie (piątek-sobota). Wykłady odbywać się będą raz w tygodniu, każdy wykład to 2 godziny akademickie. Semestr trwa 3 miesiące.

 

Ograniczenia Wynikające z Epidemii

 

Z powodu epidemii:

§  wszystkie zajęcia (warsztaty, korekty, wykłady) mogą być w każdej chwili zawieszone lub forma może ulec zmianie na zdalną lub hybrydową. Za zmianę formy zajęć nie będzie bonifikat finansowych, ani zwrotów za rezygnację z zajęć w trakcie semestru,

§  na wszystkich zajęciach (warsztaty, korekty, wykłady) obowiązują obostrzenia sanitarne,

§  każdy uczestnik musi stosować się do zarządzeń i komunikatów obowiązujących na uczelni, a dotyczących ograniczeń ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV 2 i procedur postępowania w przypadku zachorowania oraz przebywaniu na kwarantannie – dokumenty udostępnione zostaną na stronie internetowej.

 

Warunki  Uczestnictwa

 

§  ukończone 40 lat;

§  złożenie formularza zgłoszenia: osobiście w biurze  Towarzystwa Przyjaciół ASP
(ul. Krakowskie Przedmieście 5) w dniach 11, 14 i 19 października 2021 r. w godzinach 1000 – 1200 lub drogą elektroniczną na adres: akademiaotwartaasp@asp.waw.pl do 20 października 2021 r. (druk do pobrania w załączeniu);

§  otrzymanie potwierdzenia o przyjęciu na wybrany moduł zajęć i przydział do grupy - drogą elektroniczną;

§  wniesienie opłaty w terminie po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na kurs,

§  osoby kontynuujące zajęcia, które chciałyby uczęszczać do konkretnych pracowni proszone są o dopisanie na zgłoszeniu nazwiska prowadzącego.

 

Terminy zajęć

 

zajęcia warsztatowe:

§  dla grup spotykających się na Krakowskim Przedmieściu - piątki od godz. 1800 do 2145, soboty od 900 do 1300,

§  dla grup spotykających się w pozostałych obiektach 1700 do 2100, soboty od 900 do 1300.

 

wykłady - czwartki o godz. 1800 lub 2000 w salach na ul. Krakowskie Przedmieście 5,

Auli przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (nowy budynek).

Szczegółowy terminarz podany zostanie po przydzieleniu do poszczególnych grup.

O ZAKWALIFIKOWANIU NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Opłaty

 

  • Opłata miesięczna obejmuje 16 godzin warsztatów i 8 godzin wykładów;
  • Koszt miesięczny: 400,- zł za moduł „Rysunek i malarstwo” oraz 450,- zł za pozostałe moduły;
  • Zniżka dla emerytów - 50%;
  • Opłata wnoszona semestralnie z góry (za trzy miesiące):
  1. w semestrze zimowym do 30 października 2021 r. po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu.

W wyjątkowych sytuacjach  po uzyskaniu pisemnej zgody prezesa Towarzystwa ASP w Warszawie – opłata może być wnoszona miesięcznie (w podanych indywidualnie terminach , w przypadku pierwszej wpłaty – do 30.10).

  1. w semestrze letnim do 27.01.2022 r.

 

 

Limity Miejsc:

 

Moduł do Wyboru:

ceramika - 12 miejsc

rysunek i malarstwo – 120 miejsc

fotografia – 15 miejsc

Programy na poszczególne zajęcia zamieszczone są obok oferty.

 

Miejsca zajęć

 

rysunek i malarstwo – ul. Krakowskie Przedmieście 5 / ul. Spokojna 15 / Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (prowadzący: prof. Elżbieta Banecka, prof. Apoloniusz Węgłowski, prof. Mariusz Woszczyński, dr hab. Grzegorz Stachańczyk, dr hab. Sylwester Piędziejewski i dr Maciej Czyżewski)

ceramika – ul. Spokojna 15 (prowadzący: dr Andrzej Łopiński)

fotografia – Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (prowadzący: prof. Tomasz Myjak)

 

Terminarz

 

Spotkanie i wykład inauguracyjny – 5 listopada 2021 r.

Pierwsze zajęcia (oprowadzania kuratorskie po muzeach i galeriach) odbędą się 6 listopada 2021 r.

Zajęcia warsztatowe rozpoczną się od 12 listopada 2021 r.

Szczegółowy terminarz z podziałem na grupy podany zostanie na początku listopada, przed pierwszymi zajęciami.